Sychem

SYCHEM. KJV form of Shechem.

See also

  • Shechem