Sichem

SICHEM (sī'kĕm, Heb. shekhem). The same as Shechem.


SICHEM. KJV form of Shechem.

See also

  • Shechem