Loading...

Sichem

SICHEM (sī'kĕm, Heb. shekhem). The same as Shechem.SICHEM. KJV form of Shechem.

See also

  • Shechem