Loading...

Shuppites

SHUPPITES. A Benjamite (1Chr.7.12, 1Chr.7.15 niv; Shuppim jb, kjv, mlb, mof, nasb, rsv).