Loading...

Shavsha

SHAVSHA (shăv’sha, Heb. shawshā’). David’s secretary of state (1Chr.18.16; Shisha in 1Kgs.4.3; Seraiah in 2Sam.8.17; Sheva in 2Sam.20.25).