Shamariah

SHAMARIAH. KJV form of Shemariah.

See also

  • Shemariah