Loading...

Shamariah

SHAMARIAH. KJV form of Shemariah. See also [[Shemariah]]