Shalim

SHALIM. KJV form of Shaalim.

See also

  • Shaalim