Ramathaim Zuphim

ra-ma-tha’-im-zo’-fim.

See Ramah, (4).