Ramathaim-zophim

ra-ma-tha’-im-zo’-fim.

See RAMAH, (4).