Loading...

Ramathaim-zophim

ra-ma-tha’-im-zo’-fim. See RAMAH, (4).