Loading...

Necho, Nechoh

NECHO, NECHOH. KJV forms of Neco.