Loading...

Lahai-roi

LAHAI-ROI. KJV form of Beer-Lahai-Roi.

International Standard Bible Encyclopedia (1915)

la-hi’-roi, la-hi-ro’-i, la’hi-roi (lachay ro’i).

See [[Beer-lahai-roi]].