Koheleth

(qoheleth).

See Ecclesiastes.

See also

  • nodetitle