Kirjath-Sannah

KIRJATH-SANNAH. KJV form of Kiriath-Sannah.