Ieddias

IEDDIAS. ASV Apoc. form of Izziah.

International Standard Bible Encyclopedia (1915)

yed-i’-as, i-ed-i’-as, the King James Version Eddias (Ieddias): One who agreed to put away his foreign wife (1 Esdras 9:26); called also "Jezeias."