Loading...

Ezekias

ez-e-ki’-as, ez-e-si’-as.

See [[Ezekias]] (3).
(Ezekias):

(1) the [[King James Version]] Greek form of Hezekiah (thus, the [[Revised Version]] (British and American); Mt 1:9,10). A king of Judah.

(2) the King James Version Ezechiad ( 1Esdras 9:14), called Jahzeiah in Ezr 10:15.

(3) the King James Version Ezecias ( 1Esdras 9:43), called Hilkiah in Ne 8:4.