Ezecias

ez-e-ki’-as, ez-e-si’-as.

See Ezekias (3).