Ezechias

ez-e-ki’-as, ez-e-si’-as.

See EZEKIAS (3).