Esebrias

ESEBRIAS, ESEREBIAS. KJV and ASV Apoc. forms of Sherebiah.

International Standard Bible Encyclopedia (1915)

es-e-bri’-as, e-se’-bri-as.

See ESEREBIAS; SHEREBIAH.