Chorashan

CHORASHAN, CHOR-ASHAN, CORASHAN. Alternate forms of Borashan, a variant form of Ashan.

See also

  • Ashan</li> <li>[[Cor-ashan