Charashim

(charashim, "craftsmen").

See Ge-harashim.

See also

  • Ge Harashim