Carnion

CARNION. KJV Apoc. form of Karnaim.

See also

  • Carnaim