Loading...

Aterezias

ATEREZIAS. KJV Apoc. form of Ater.