Aholibamah

AHOLIBAMAH. The KJV's form of Oholibamah.