Loading...

Ahitob

AHITOB ə hī’ tŏb (̓Αχιτωβ). An ancestor of Ezra (1 Esd 8:2; 2 Esd 1:1 ASV). KJV has ACHITOB, RSV AHITUB. (See [[Ahitub]].) International Standard Bible Encyclopedia (1915) One of the ancestors of Ezra (1 Esdras 8:2; 2 Esdras 1:1). Compare AHITUB, 3 (Ezr 7:2 et al.).