Shamlai

SHAMLAI. Alternate form of Shalmai.

See also

  • Salmai