Kirjathaim

KIRJATHAIM. KJV alternate form of Kiriathaim.

See also

  • Kiriathaim