Loading...

Authority In Religion

rabhah; toqeph; exousia; exousiazo; katexousiazo; epitage; huperoche; authenteo; dunastes