Archi

ARCHI. KJV form of Archite (Josh 16:2).

See also

  • Archites