Jude the Apostle

One of the Twelve Apostles (Joh 14:22).

See Judas of James; Lebbaeus; THADDAEUS.