Joshibiah

JOSHIBIAH (jŏsh'ĭ-bī'a). A Simeonite mentioned only in 1Chr.4.35.


JOSHIBIAH jŏsh’ ə bī’ ə (יֹ֣ושִׁבְיָ֔ה). KJV JOSIBIAH, jos’ ĭ bī’ e. A Simeonite chief (1 Chron 4:35).

International Standard Bible Encyclopedia (1915)

A Simeonite (1Ch 4:35).