First

(’echadh, ri’shon; proton, to proton, protos):