Loading...

Cushan-Rishathaim

CUSHAN-RISHATHAIM koo’ shăn rĭsh’ ə thā'əm (כּוּשַׁ֣ן רִשְׁעָתַ֔יִם). (Rendered Chushan-rishathaim in the KJV.)