Bene-jaakan

ben-e-ja’-a-kan, be-ne-ja’-a-kan (bene ya`aqan: Nu 33:31,32).

See BEEROTH BENE-JAAKAN.