Loading...

Bene-jaakan

ben-e-ja’-a-kan, be-ne-ja’-a-kan (bene ya`aqan: Nu 33:31,32). See BEEROTH BENE-JAAKAN.