Loading...

Ashchenaz

ASHCHENAZ. KJV form of Ashkenaz in 1 Chronicles 1:6; Jeremiah 51:27.