Free Online Bible Classes | Unapojikwa

Unapojikwa

Please Log in to Attend this Lecture

Please log into your free account so you can attend this lecture.

Create account    Login

Lesson

Wakati unapojikwa katika matebezi yako mapya na Mungu. Hata kama nguvu za Mungu zinafanya kazi ndani yako, kukusaidia kuwa zaidi kama Yesu, unaweza kujikwa. Hii haifai kuondoa furaha ya imani yako mpya; ni ya kukuandaa kwa ajili ya furaha ya ukuaji wa kiroho ilio mbele. Mungu anaifahamu na siyo ya kushangaza, na haiathiri ahadi yake kwetu. "Dhambi" ni nini? Je; majaribu ya dhambi? Wawezaje kumwambia Mungu kwamba ulitenda dhabi na unaomba msamaha? Je, yeye husamehe? Je, unaweza kusafishwa?

Biblical Training

The BiblicalTraining app gives you access to 2,300 hours of instruction (129 classes and seminars). Stream the classes, or download and listen to them offline. Share classes via social media, email, and more.